Medlemmar i Puttom är välkomna till Höstmöte
måndag 25 november kl. 19.00 i klubbhuset på Puttom.

Påminnelse: Motioner ska vara inlämnade till kansliet
senast 15 oktober (enligt stadgarna).

Föredragningslista
1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötet behörigen utlysts.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Verksamhetsåret 2019
7. Val av
– ordförande för styrelsen för en tid av ett år
– en ledamot för en tid av ett år
– tre ledamöter för en tid av två år
– två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
– två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
– tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
– ombud till distriktsförbundsmöte
8. Fastställande av rambudget samt avgifter för kommande verksamhetsår.
9. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av röstberättigad medlem.
10. Övriga frågor.

Det bjuds på fika och efter mötet delas priser ut till årets Klubbmästare.

Välkomna!

Valberedningens förslag.

Kommittéernas verksamhetsberättelser 2019.

Kontakta kansliet om ni vill ha prognos för 2019 samt förslag till budget 2020.

Puttomshopen har öppet innan mötet kl. 17-19.