Öviks förshemMedlemmar i Örnsköldsviks Golfklubb Puttom kallas härmed till ordinarie

HÖSTMÖTE

Måndag 30 november 2015 kl. 19.00 i Församlingshemmet Örnsköldsvik, Storgatan 29 A.

Föredragningslista
1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötet behörigen utlysts.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Verksamhetsåret 2015
7. Val av
– ordförande för styrelsen för en tid av ett år
– fyra ledamöter för en tid av två år
– två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
– två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
– fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
– ombud till distriktsförbundsmöte
8. Fastställande av rambudget samt avgifter för kommande verksamhetsår.
9. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av röstberättigad medlem.
10. Övriga frågor.
11. Prisutdelning, KM, Säsongseclectic samt Order of Merit.

Valberedningens förslag samt förslag på rambudget och avgifter för 2016 kommer att finnas på kansliet senast 14 dagar före mötet och kommer också att delas ut på mötet. Däremot kommer de inte att läggas ut på klubbens hemsida.

Välkomna!