KALLELSE

Medlemmar i Örnsköldsviks GK Puttom kallas härmed till

EXTRA MEDLEMSMÖTE

Onsdag 30 januari kl. 19.00 i Rådhuset, Rådhusgatan 1A Örnsköldsvik.

Rådhuset ÖvikFöredragningslista
1. Upprop och fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötet behörigen utlysts
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
6. Fastställande av rambudget samt avgifter för kommande verksamhetsår
7. Övriga frågor
8. Mötet avslutas

Välkomna!