Medlemmar i Puttom är välkomna till Vår- och Höstmöte

måndag 30 november kl. 18.30 digitalt på webben.

Vårmötet sköts upp i våras på grund av pandemin.
Det behöver genomföras innan årsskiftet och det årliga Höstmötet ska enligt stadgarna genomföras senast i november.
Därför blir det ett kombinerat Vår- och Höstmöte och då pandemin fortsätter och smittspridningen dessutom ser ut att öka väljer vi att gå på RFs och SGFs rekommendationer att hålla möten av det här slaget digitalt.

Föranmälan i formuläret nedan senast måndag 23 november.
Därefter får ni en inbjudan till mötet via e-post och också mer information inför mötet.

Föredragningslista Vårmötet
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019.
6 b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för 2019.
7. Revisorernas berättelse avseende 2019.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av rambudget för innevarande år.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Övriga frågor

Föredragningslista Höstmöte
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Verksamhetsåret 2020
7. Val av
– ordförande för styrelsen för en tid av ett år
– tre ledamöter för en tid av två år
– två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
– två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
– tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
– ombud till distriktsförbundsmöte
8. Fastställande av rambudget samt avgifter för kommande verksamhetsår.
9. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av röstberättigad medlem.
10. Övriga frågor.