Vi har inte genomfört årets vårmöte med anledning av rådande situation med Corona.
Med anledning av de restriktioner som fortfarande gäller angående folksamlingar har styrelsen beslutat att genomföra vårmötet i samband med Höstmötet, förutsatt att eventuella restriktioner ger oss möjlighet att samlas.
Vårmötet ska enligt våra stadgar bl.a. avhandla följande punkter:

  • Styrelsens verksamhetsberättelse
  • Årsredovisning (resultat- och balansräkning)
  • Revisionsberättelse
  • Rambudget för innevarande år

Vill Du ta del av materialet som ska presenteras på vårmötet så finns det tillgängligt på kansliet.
/ Styrelsen