Medlemmar i Örnsköldsviks Golfklubb Puttom kallas härmed till ordinarie

VÅRMÖTE

Måndag 23 mars kl. 18.30 i klubbhuset på Puttom.

Föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019.
6 b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för 2019.
7. Revisorernas berättelse avseende 2019.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av rambudget för innevarande år.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Presentation Vision 50/50
13. Övriga frågor, information och diskussion.
14. Mötet avslutas med fika.

Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga handlingar kommer att finnas på kansliet senast 14 dagar före mötet och kommer också att delas ut vid mötet.

Välkomna!