Medlemmar i Örnsköldsviks Golfklubb Puttom kallas härmed till ordinarie

VÅRMÖTE

Måndag 18 mars kl. 19.00 i klubbhuset på Puttom.

Föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018.
6 b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för 2018.
7. Revisorernas berättelse avseende 2018.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av rambudget för innevarande år.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a) Förändring av stadgarna §23 och §25:
§23 Valberedningen föreslås bestå av ordförande och två övriga ledamöter.
§25 Styrelsens antal ledamöter föreslås bestå av ordförande och sex övriga ledamöter.
11. Övriga frågor, information och diskussion.
12. Mötet avslutas med fika.

Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga handlingar kommer att finnas på kansliet senast 14 dagar före mötet och kommer också att delas ut vid mötet.

OBS! Motioner ska vara kansliet tillhanda senast 15 februari.

Välkomna!