Medlemmar i Örnsköldsviks Golfklubb Puttom kallas härmed till ordinarie

VÅRMÖTE

Måndag 27 mars kl. 18.30 i klubbhuset på Puttom

 

Föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022.
6 b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för 2022.
7. Revisorernas berättelse avseende 2022.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av rambudget för innevarande år.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a) Förslag på ändring av stadgar
12. Övriga frågor
13. Mötet avslutas med fika.

Möteshandlingar delas ut på mötet och finns att tillgå på kansliet från två veckor innan mötet.
Maila info@puttom.se om ni vill ha möteshandlingarna utskickade per e-post.

Välkomna!