Medlemmar i Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 
kallas härmed till ordinarie

Vårmöte

Tisdag 27 mars 2018 kl. 19.00 på Scandic i Örnsköldsvik.

Föredragningslista
1. Upprop och fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötet behörigen utlysts
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
6. Fastställande av rambudget 2018. (Bordlagt ärende från höstmötet 2017)
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår
8. Revisorernas berättelse avseende föregående räkenskapsår
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av röstberättigad medlem
– Förändring av stadgarna.
11. Övriga frågor
– Information om kommande banprojektet Fairwaybevattning & Dränering.
12. Mötet avslutas

Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga handlingar kommer att finnas på kansliet senast 14 dagar före mötet och kommer också att delas ut vid mötet.

Välkomna!