Medlemmar i Örnsköldsviks Golfklubb Puttom kallas härmed till ordinarie

VÅRMÖTE

Tisdag 30 mars kl. 18.30 digitalt på webben.

Föranmälan i formuläret nedan senast onsdag 24 mars.
Därefter får ni en inbjudan till mötet via e-post och också mer information inför mötet.

Föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020.
6 b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för 2020.
7. Revisorernas berättelse avseende 2020.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av rambudget för innevarande år.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Övriga frågor

Välkomna!