Medlemmar i Örnsköldsviks Golfklubb Puttom kallas härmed till ordinarieÖvik församlingshem

HÖSTMÖTE

Måndag 28 november 2016 kl. 19.00 i Församlingshemmet Örnsköldsvik,
Storgatan 29 A

Föredragningslista
1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötet behörigen utlysts.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Verksamhetsåret 2016
7. Val av
– ordförande för styrelsen för en tid av ett år
– fyra ledamöter för en tid av två år
– två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
– två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
– fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
– ombud till distriktsförbundsmöte
8. Fastställande av rambudget samt avgifter för kommande verksamhetsår.
9. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av röstberättigad medlem.
10. Övriga frågor.
11. Prisutdelning.

Styrelsens förslag på nya medlemsformer presenteras på mötet.

Klicka här för kommittéernas verksamhetsberättelser 2016.

Valberedningens förslag till höstmötet.

Medlemsförslag till höstmötet.

Styrelsens yttrande över medlemsförslag.

Förslag från styrelsen till höstmötet.

Kontakta kansliet om ni vill ha prognos för 2016 samt förslag till budget 2017.

Välkomna!