LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2020 FÖR
ÖRNSKÖLDSVIKS GOLFKLUBB PUTTOM
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala
regler och Tävlingsvillkor:

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i receptionen samt vid första tee och på hemsidan,
www.puttom.se.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild
tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel
och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL
(om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. Markeringen för Out of bounds till vänster om 9:ans green går ner till 10:ans tee och fortsätter förbi
övningsområdet och slutar i hörnet av detta. Denna Out of boundsmarkering gäller för hål 9, hål 10 samt hål 13.

2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå-vita pinnar är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete.
Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom
sanden.
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel
15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
6. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara
tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Klockstolpe, anordning för bevattning och dränering, gul-svarta pinnar, (150-m pinnar) samt pinnar och lock
som markerar avståndet 200 (vit), 150 (gul) och 100 (röd) till greenens mittpunkt är oflyttbara tillverkade
föremål.

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med
undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat
transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala
regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott
kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att
signaleras med två signaler (upprepade gånger).
Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.
Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild
tävling.

7. Tävlingshandicap

Observera att olika förutsättningar kan gälla för olika tävlingar.
För att få delta i de flesta (eventuella undantag anslås i tävlingens information) av klubbens tävlingar måste
spelarna ha Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i de flesta av klubbens tävlingar måste spelaren
ha Tävlingshandicap.
Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

8. Anmälan, avanmälan, återbud

Observera att olika förutsättningar kan gälla för olika tävlingar. Information finns under varje tävling vad som
gäller för anmälan etc.
Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång är oftast kl. 23.59 två dagar före tävlingen. Vid
överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före
anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att
delta. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl
för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har
gjort sig skyldig till uteblivande från tävling. För rekommenderade fullständiga tävlingsvillkor se Spel- och
tävlingshandboken 8.3.

9. Handicapklasser

Observera att handicapklasserna kan vara olika för olika tävlingar.
Vid klubbens singeltävlingar gäller oftast följande indelning (OBS! erhållna slag):
Klass A: -6 – 14 Klass B: 15 – 22 Klass C: 23 –
Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

10. Tee

I klubbens tävlingar kan tee 61, 57, 48 och 41 användas.
Regler för respektive tävling kan variera.

11. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den
matematiska metoden och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare
genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

12. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i reception / shop. Scorekortet är
inlämnat när spelaren har lämnat kanslibyggnaden med båda fötterna.

13. Prisutdelning

Vid tävlingar med s.k. shotgunstart ska pristagare vara på plats för att ta emot pris.
Annars krävs åtminstone ombud om inte tävlingsledningen meddelat annat.

14. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Spel- och Tävlingshandboken 2020.