LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2022 FÖR ÖRNSKÖLDSVIKS GOLKLUBB PUTTOM
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i receptionen samt vid första tee och på hemsidan (www.puttom.se/banan).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)
1. Markeringen för Out of bounds till vänster om 9:an green går ner till 10:ans tee och fortsätter förbi övningsområdet och slutar i hörnet av detta. Denna Out of boundsmarkering gäller för hål 9, hål 10 samt hål 13.

2. Pliktområden (Regel 17)
1. OBS från och med 2022 har Puttom endast röda pliktområden.
2. Följande pliktområden är att betrakta som oändliga:
• Hål 1 till höger från tvärdiket fram till green.
• Hål 2 till höger från tee fram till skogsdungen. Sedan igen från ca 100 meter kvar fram till green vid out of bounds.
• Hål 6 framme vid green till vänster och bakom green.
• Hål 11 till vänster från fairwaybunkern och ner till bakom green (ändrat 24 augusti 2022).
• Hål 17 till vänster från tvärdiket vid tee 41 och hela vägen upp till green.
• Hål 18 till vänster från kullen ner till tvärdiket.

3. Green (Regel 13)
1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
• spelaren,
• klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
• ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).
Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå-vita pinnar är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
6. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Klockstolpe, anordning för bevattning och dränering, gul-svarta pinnar (150-m pinnar) samt pinnar och lock som markerar avståndet 200 (vit), 150 (gul) och 100 (röd) till grenens mittpunkt är oflyttbara tillverkade föremål.

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

TÄVLINGSVILLKOR
Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.
Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

7. Tävlingshandicap
Observera att olika förutsättningar kan gälla för olika tävlingar.
För att få delta i de flesta (eventuella undantag anslås i tävlingens information) av klubbens tävlingar måste spelarna ha Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i de flesta av klubbens tävlingar måste spelaren ha Tävlingshandicap. Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

8. Anmälan, avanmälan, återbud
Observera att olika förutsättningar kan gälla för olika tävlingar. Information finns under varje tävling vad som gäller för anmälan etc.
Anmälan gör i Min Golf. Anmälningstiden s utgång är oftast kl. 23:59 två dagar före tävlingen.
Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling. För rekommenderande fullständiga tävlingsvillkor se Spel- och tävlingshandboken Kapitel 8,3,6.

9. Handicapklasser
Observera att handicapklasserna kan vara olika för olika tävlingar.
Vid klubbens singeltävlingar gäller oftast följande indelning (OBS! erhållna slag):
Klass A: +8 – 14 Klass B: 15 – 22 Klass C: 23–
Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

10. Tee
I klubbens tävlingar kan tee 61, 57, 48, och 41 användas. Regler för respektive tävling kan variera. Anmälan om tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

11. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.
I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

12. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i receptionen/shop. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat kanslibyggnaden med båda fötterna.

13. Prisutdelning
Vid tävlingar med s.k. shotgunstart ska pristagare vara på plats för att ta emot pris. Annars krävs åtminstone ombud om inte tävlingsledningen meddelat annat.

14. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Beslutade av Örnsköldsviks GK Puttoms styrelse 2022-05-25

Lokala regler 2022 Puttom rev 24 aug 2022.

Spel- och Tävlingshandboken 2022.

SGF:s regelkort 2022