På grund av pandemin fick både det uppskjutna Vårmötet och Höstmötet genomföras digitalt måndag 30 november.

Ordförande Ulf Ingvarsson informerade i ett antal punkter om det innevarande verksamhetsåret.
– Verksamheten har starkt påverkats av pandemin, både negativt (för tävlingsverksamheten) men också positivt med hög aktivitetsnivå från såväl medlemmar som gäster.
– Banan hade en tuff start med isbeläggning mera passande för hockey och även green 2 har inte varit bra. Som helhet har dock säsongen förflutit bra.
– En positiv överraskning var försäljningen av möbler som gav ett netto på ca 220 000 kr. En bra förstärkning till en ekonomi som de senaste två åren visat negativa resultat.
– Redan föregående säsong hade klubben tillsammans med SGF inlett ett projekt (50/50) för större jämställdhet. Även här har pandemin inverkat och projektet är pausat tills vidare.
– Ulf redovisade kort resultatet från medlemsundersökningen Players 1st där Puttom överlag fått goda vitsord.
– Informerades också om att ett 3-årsavtal upprättats med restauratör.
– Beslutade investeringar är ett byte av traktorer, bergvärme till maskinhallen, digitalt scorekort och inköp av golfbilar.

Valberedningens förslag för 2021 presenterades och godkändes:
Ordförande:
Markus Sandin nyval 1 år
Ledamöter:
Lars Olsson, nyval 2 år
Margareta Bylin, nyval 2 år
Michael Lindroth, nyval 1 år
Jonas Johansson, omval 1 år
Kristina Nilsson, sittande 2 år (1 år kvar)
Thord Karlsson, sittande 2 år (1 år kvar)
Suppleanter:
Gunnar Lind, omval 1 år
Anna Forsberg, nyval 1 år
Revisorer:
Urban Ulander, omval 1 år
Kerstin Norberg, nyval 1 år
Revisorssuppleanter:
Tony Tjärnlund, omval 1 år
Sven Olsson, omval 1 år
Mötet föreslog följande sammansättning av Valberedningen för 2021, 1 år:
Ulf Ingvarsson, nyval, sammankallande
Gunilla Magnusdotter Sundberg, omval
Ann Holst, nyval
Jörgen Jonsson, nyval

Ekonomi
Jonas Johansson redogjorde för rambudget för 2021 (+144 ksek) och preliminärt resultat för 2020 (ca +500 ksek).
Förslag till årsavgifter för 2021 presenterades, vilket innebär en generell höjning av årssavgifterna med 100-200 kr/medlem. Se bild nedan.
Mötet godkände rambudgeten och årsavgifterna för 2021. Styrelsen har som tidigare mandat att jobba vidare med budgeten inför Vårmötet 2021.

 

Klubbmästare
Av förklarliga skäl kunde inte någon prisutdelning genomföras men priser finns att hämta på kansliet.
Vinnarna blev:
Damer: Johanna Rantala, 163 slag
Herrar: Matti Rantala, 145
Herrar 21: Gustav Heldestad, 164
Damer 30: Yupin Jumpa-Ngam, 168
Herrar 40: Mattias Persson, 164
Damer 50: Ann-Christin Melin, 134
Herrar 50: Jan Enström, 131
Herrar 60: Ivan Hellström, 88
Herrar 70: Ulf Ingvarsson, 78

 

Tack till alla mötesdeltagare!