Medlemmar i Örnsköldsviks Golfklubb Puttom kallas härmed till ordinarieÖvik församlingshem

Vårmöte 

söndag 13 mars kl. 18.00 på Församlingshemmet i Örnsköldsvik, Storgatan 29 A.

Föredragningslista
1. Upprop och fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötet behörigen utlysts
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
6. Fastställande av rambudget 2016 samt genomförandeplan.
(Bordlagt ärende från höstmötet 2015)
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår
8. Revisorernas berättelse avseende föregående räkenskapsår
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av röstberättigad medlem
11. Övriga frågor.

Styrelsens verksamhetsberättelse kommer att finnas på klubbens hemsida www.puttom.se senast 14 dagar före mötet.
Övriga handlingar kommer att finnas på kansliet senast 14 dagar före mötet och kommer också att delas ut vid mötet.

Välkomna!