Medlemmar i Örnsköldsviks Golfklubb Puttom kallas härmed till ordinarie

VÅRMÖTE

Tisdag 29 mars kl. 18.30 i klubbhuset på Puttom

 

Föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021.
6 b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för 2021.
7. Revisorernas berättelse avseende 2021.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av rambudget för innevarande år.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Övriga frågor
13. Mötet avslutas med fika.

Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga handlingar kan fås från kansliet senast 14 dagar före mötet och kommer också att delas ut vid mötet.

Välkomna!