Medlemmar i Puttom är välkomna till Höstmöte måndag 27 november kl. 18.30 i Arnäs församlingshem.
Adress: Prästbordet 100, 891 55 Arnäsvall

Föredragningslista
1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötet behörigen utlysts.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Verksamhetsåret 2023
7. Val av
– ordförande för styrelsen för en tid av ett år
– en ledamot för en tid av ett år
– två ledamöter för en tid av två år
– två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
– två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
– tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
– ombud till distriktsförbundsmöte
8. Fastställande av rambudget samt avgifter för kommande verksamhetsår.
9. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av röstberättigad medlem.
10. Övriga frågor.

Det bjuds på fika och efter mötet delas priser ut till årets Klubbmästare.

Anmäl er i formuläret nedan.
Alla deltagare är med i ett närvarolotteri.

Möteshandlingar delas ut på mötet och finns att tillgå på kansliet från två veckor innan mötet.
Maila info@puttom.se om ni vill ha möteshandlingarna utskickade per e-post.

Välkomna!