Medlemmar i Örnsköldsviks Golfklubb Puttom kallas härmed till ordinarie

VÅRMÖTE

Tisdag 26 mars kl. 18.30 i Arnäs församlingshem.
Adress: Prästbordet 100, 891 55 Arnäsvall

Föredragningslista
1) Fastställande av röstlängd för mötet.
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3) Val av två protokolljusterare och rösträknare.
4) Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på rätt sätt och i rätt tid.
5) Fastställande av föredragningslista.
6) Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
7) Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret.
8) Fastställande av resultat- och balansräkning samt överföring av överskott/underskott i ny räkning.
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för det aktuella verksamhets- och räkenskapsåret.
11) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12) Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion.
Mötet avslutas med fika.

Anmäl er i formuläret nedan.
Alla deltagare är med i ett närvarolotteri.

Möteshandlingar delas ut på mötet och finns att tillgå på kansliet från två veckor innan mötet.
Maila info@puttom.se om ni vill ha möteshandlingarna utskickade per e-post.

Välkomna!