Medlemmar i Örnsköldsviks GK Puttom kallas härmed till1409136131

Ordinarie Vårmöte

onsdag 19 mars kl. 19.00 i Rådhuset, Örnsköldsvik

Föredragningslista
1. Upprop och fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötet behörigen utlysts
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår
7. Revisorernas berättelse avseende föregående räkenskapsår
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av röstberättigad medlem
10. Övriga frågor
11. Mötet avslutas

Klicka här för Styrelsens verksamhetsberättelse 2013.
Resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår kommer att skickas ut via e-post senast 14 dagar före mötet. Däremot kommer de inte att läggas ut på klubbens hemsida.
Samtliga handlingar kommer att finnas på kansliet senast 14 dagar före mötet och de kommer också att delas ut vid mötet.

Välkomna!