Medlemmar i Örnsköldsviks Golfklubb Puttom vår 12an
kallas härmed till ordinarie

Vårmöte

Måndag 27 mars 2017 kl. 19.00 på Församlingshemmet i Örnsköldsvik, Storgatan 29 A.

Föredragningslista
1. Upprop och fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötet behörigen utlysts
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
6. Fastställande av rambudget 2017. (Bordlagt ärende från höstmötet 2016)
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår
8. Revisorernas berättelse avseende föregående räkenskapsår
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av röstberättigad medlem
11. Övriga frågor
12. Mötet avslutas

Klicka här för Styrelsens verksamhetsberättelse 2016.
Övriga handlingar kommer att finnas på kansliet senast 14 dagar före mötet och kommer också att delas ut vid mötet.

Välkomna!